Uwaga! Twoja przeglądarka jest w bardzo starej wersji. Zaktualizuj ją natychmiast.

Korzystasz z bardzo starej wersji Internet Explorera (6.0). Nie jest ona wspierana przez producenta i stanowi potencjalne zagrożenie.

Aby w pełni korzystać z Naszego sklepu dokonaj aktualizacji.Tak, chcę dowiedzieć się więcej

PDF Regulamin w wersji PDF do pobrania

Regulamin sklepu internetowego
Mennicy Polskiej S.A. dla Klientów Santander Bank Polska


ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
SANTANDER – Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17.
MPSA – Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-854), Al. Jana Pawła II 23, KRS 0000019196 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy), NIP 527-00-23-255, Regon 010635937, kapitał zakładowy 51 138 096 zł, prowadząca Sklep, dokonująca sprzedaży Towarów oraz wdrażająca niniejszy Regulamin.
SKLEP – Sklep internetowy prowadzony przez MPSA dla Klientów SANTANDER, działający pod adresem http://sklep.mennica.com.pl/santander/
REGULAMIN – Niniejszy regulamin określający zakres i warunki świadczenia usług przez MPSA w ramach Sklepu.
TOWAR – Produkt oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KUPUJĄCY – Klient, który składa zamówienie na zakup wybranego Towaru.
SPRZEDAJĄCY – MPSA.
PORTAL – strona sklepu MPSA znajdująca się pod adresem internetowym http://sklep.mennica.com.pl/santander/ z ofertą dedykowaną Klientom SANTANDER i udostępnioną usługą „Przelew 24”
„Przelew 24” – usługa udostępniana na Portalu, umożliwiająca Klientom SANTANDER realizacje zapłaty za Towar na rzecz Mennicy, poprzez wykonanie płatności z rachunku prowadzonego przez SANTANDER.


ARTYKUŁ 2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1. Sprzedaż Towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem Internetu (Portalu) umowy sprzedaży. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Podłączony do Internetu komputer z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługująca co najmniej XHTML 1.0, z obsługą JavaScript.
b) Rozdzielczość ekranu minimum 1024 pikseli.
c) Zalecana jest obsługa Flash.
d) Zalecana jest akceptacja plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki. Brak akceptacji plików „cookies” może spowodować dyskomfort w użytkowaniu Portalu.
2.2 Realizacja zamówień Kupującego możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.3. Aktualne ceny Towarów podane są na stronach internetowych Sklepu - zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Do cen sprzedaży Towarów Sprzedający dolicza koszt dostarczenia Towaru do Kupującego, zgodnie z cennikiem usług kurierskich na terenie RP, podanym na Portalu oraz o którym Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia.
2.4. Formą płatności dla Kupujących korzystających z Portalu jest ePrzelew „Przelew 24”. Jeśli Kupujący preferuje odbiór osobisty Towaru albo inną formę płatności powinien dokonać zakupu Towaru za pośrednictwem strony internetowej http://inwestycje.mennica.com.pl, w oparciu o obowiązujący dla tej strony Regulamin (http://inwestycje.mennica.com.pl/regulamin/).
2.5. Jako termin zapłaty przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego Sprzedającego.


ARTYKUŁ 3. REJESTRACJA W BAZIE KLIENTÓW

3.1. Rejestracja Kupującego w bazie danych Sklepu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Portalu.
3.2. Kupujący w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego, na warunkach określonych w Polityce ochrony prywatności. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Kupującego będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


ARTYKUŁ 4. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

4.1. Administratorem danych osobowych Kupujących  jest MPSA.
4.2. MPSA zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Kupujących.
4.3. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w celach związanych z realizacją zamówień na Towary oraz procesem ich sprzedaży, oraz w celach archiwizacyjnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), dalej ustawa.
4.4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia zamówienia i zakupu Towaru.
4.5. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt. 1 ustawy. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w szczególności wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych oraz w innych przypadkach określonych w ustawie.
4.6. Kupujący ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4.7. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4.8. Dane osobowe Kupujących są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora danych osobowych.
4.9. Administrator danych osobowych prowadzi statystyki i badania dotyczące sprzedaży jego Towarów, ruchu w sieci oraz analizy finansowe. Mogą być one używane i wymieniane z podmiotami trzecimi, jednak żadne z tych statystyk nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych Kupujących.
4.10. W Sklepie wykorzystywane są pliki „cookies” w celu nawiązania i utrzymania sesji Kupującego. Pliki „cookies” są usuwane po zakończeniu sesji. Kupujący może w ustawieniach przeglądarki wyłączyć mechanizm „cookies”. Może to jednak spowodować dyskomfort w użytkowaniu Portalu.
4.11. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora danych osobowych wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
4.12. MPSA jako Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych następujących podmiotom: Bold Brand Commerce Sp. z o.o., ul. Miłkowskiego 5/3U, 30-349 Kraków.
4.13. Dane osobowe będą udostępniane firmie FedEx Express Polska Sp. z o.o., ul. Kolejowa 323, 05-092 Łomianki na potrzeby świadczenia usług kurierskich.
4.14. Sprzedawca zapewnia Kupującemu stały dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Dostęp do ww. informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail zloto@mennica.com.pl. W niezbędnym zakresie informacja taka znajduje się także na Portalu oraz w niniejszym Regulaminie. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług elektronicznych, prosimy o kontakt pod ww. adresem lub pod numerem telefonu 22 656 42 92.

ARTYKUŁ 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA ORAZ PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI

5.1. Niniejszy artykuł 5 stanowi rozszerzenie ogólnych warunków sprzedaży określonych w art. 2.
5.2. Kupujący może złożyć zamówienie na Portalu po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.
5.3. Do pełnego złożenia zamówienia dochodzi po wykonaniu przez Kupującego wszystkich poniższych czynności:
a) określeniu rodzaju i ilości zamawianego Towaru;
b) złożeniu zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
c) zaakceptowaniu przez Kupującego warunków płatności w tym ewentualnych kosztów transportu.
5.4. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia.
5.5. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość  Sprzedający poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
a) numerze zamówienia / wysyłki;
b) istotnych właściwościach Towaru, tj. głównych cechach swojego świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;
c) swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie Sprzedającego, jego adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
d) łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie i usługi pocztowe oraz sposobie i terminie zapłaty, kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się, kosztach zwrotu rzeczy, które ponosi Konsument w przypadku odstąpienia od umowy;
e) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedającego oraz stosowanej przez Sprzedającego procedurze rozpatrywania reklamacji;
f) braku prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta);
g) obowiązku Skarbca dostarczenia rzeczy bez wad (tj. odpowiedzialności Skarbca za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5563 kodeksu cywilnego).;
h) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji (o ile ma zastosowanie w odniesieniu do zamawianego Towaru);
i) minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy (o ile ma zastosowanie w odniesieniu do zamawianego Towaru);
j) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
- Ponadto Sprzedawca powiadomi Konsumenta o wszelkich innych istotnych okolicznościach związanych z zakupem Towaru, o ile takie powiadomienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy i o ile ma ono zastosowanie do zamawianego Towaru.
Powyższe informacje przekazywane są najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość (Internet, telefon) w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem. Najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru Sprzedający przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Do zamówienia Sprzedający dołącza posiadane przez siebie dokumenty dotyczące Towaru, o ile są one przeznaczone dla Konsumenta. Ponadto na Portalu w zakładce „ABC Inwestora” Sprzedający umieszcza informacje dotyczące Towarów i związanego z ich zakupem potencjalnego ryzyka. Kupujący winien zapoznać się z tymi informacjami przed dokonaniem zakupu.
5.6. Realizacja zamówienia następuje, jeżeli:
a) zamówienie jest złożone zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
b) zamówienie dotyczy Towaru, który jest dostępny;
c) Kupujący dokonał zapłaty za Towar zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d) Kupujący w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
5.7. Po przyjęciu zamówienia do realizacji, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego w wiadomości e-mail.
5.8. Jeśli Kupujący uiścił już zapłatę za Towar, a zamówienie nie może zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność Towaru lub błędne złożenie zamówienia przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego i niezwłocznie zwraca mu uiszczoną zapłatę. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru, za który Kupujący dokonał już zapłaty, Sprzedający zwracając zapłaconą kwotę powiększa ją o odsetki ustawowe wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
5.9. Punkt 5.8. zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w sytuacji, w której Kupujący zbyt późno (tj. wbrew postanowieniom pkt. 6.2.) zrealizował elektroniczną płatność za zamówiony Towar.

 


ARTYKUŁ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

6.1. Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zrealizować płatność.  Bezpośrednio po złożeniu zamówienia Kupujący ma możliwość sprawdzenia na swojej skrzynce mailowej treści potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5.5. Jeśli Kupujący akceptuje informacje wskazane w ww. potwierdzeniu powinien powrócić do Portalu i zlecić e-przelew. Wygaśnięcie lub przerwanie sesji internetowej w trakcie składania zamówienia lub w trakcie realizowania e-przelewu powoduje konieczność złożenia przez Kupującego zamówienia od nowa, a następnie skorzystania z usługi e-przelewu. Koszty realizacji płatności elektronicznej w jednej z ww. form płatności ponoszone przez Konsumenta na rzecz Sprzedawcy nie będą przewyższać poniesionych przez Sprzedawcę kosztów w związku z tym sposobem zapłaty. 

6.2. W przypadku zapłaty przez Kupującego ceny i kosztów transportu w formie przelewu internetowego, Towar jest wysyłany do Kupującego w terminie do 7 dni roboczych. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeśli przypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziele i święta). Zamówienie zostanie wówczas zrealizowane najpóźniej następnego dnia roboczego. Zamówione Towary dostarczane są niezwłocznie na adres podany przez Kupującego za pośrednictwem doręczyciela (kurier). Maksymalny czas realizacji (dostawy) zamówienia to 30 dni kalendarzowych.
6.3. Jeśli na stronie internetowej Sklepu podany jest szczególny termin dostawy lub odbioru Towaru, wówczas obowiązuje taki termin.
6.4. Kupujący w chwili odbioru Towaru powinien sprawdzić, czy Towar lub przesyłka nie posiada uszkodzeń np. powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodny z zamówieniem.


ARTYKUŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

7.1. Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawa konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) Kupujący nie może odstąpić od umowy (z wyłączeniem sytuacji określonych w punkcie 5.8. Regulaminu), ponieważ zamówienie dotyczy produktu, za który cena zależy wyłącznie od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedający nie sprawuje kontroli i jednocześnie ww. wahania cen mogą nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. terminu 14 dni. Sprzedający informuje jednocześnie, że prawdopodobieństwo, iż wahania takie wystąpią w ww. terminie jest bliskie 100 %.


ARTYKUŁ 8. OPIS TOWARU; REKLAMACJE

8.1. Sprzedający sprzedaje na rzecz Kupującego Towar wskazany przez niego w zamówieniu, zgodny z opisem Towaru zamieszczonym na Portalu.
8.2. Na stronie internetowej Sklepu są umieszczane zdjęcia sztabek złota i srebra z indywidualnym numerem przykładowej sztabki. Zdjęcia brylantów mają charakter poglądowy, w szczególności oceniając wielkość brylantu należy kierować się w pierwszej kolejności wartościami liczbowymi wskazanymi w opisie Towaru.
8.3. Wszelkie wątpliwości, zapytania i reklamacje dotyczące Towarów oraz związane z realizacją zamówienia powinny być kierowane na następujące dane kontaktowe:
a)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zloto@mennica.com.pl
b)  telefonicznie na numer: 22 656 42 92 (za połączenie telefoniczne Konsument nie będzie obciążony opłatą wyższą niż za wykonanie zwykłego połączenia telefonicznego zgodnie z planem taryfowym, z którego korzysta);
c)  pisemnie na adres: Mennica Polska S.A. al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.
8.4. Wszelkie reklamacje w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź na piśmie, chyba że wspólnie ustalona zostanie inna forma odpowiedzi.
8.5. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są w trybie obowiązujących przepisów prawa polskiego, tj. w przypadku Konsumentów w szczególności w trybie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014, 827) oraz Kodeksu Cywilnego; a w przypadku przedsiębiorców w trybie Kodeksu Cywilnego.


ARTYKUŁ 9. ZMIANY REGULAMINU

9.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
9.2. Kupujący w momencie logowania się na Portalu zostanie uprzedzony o takiej zmianie. W przypadku odmowy akceptacji nowej treści Regulaminu przez Kupującego zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą zrealizowane na dotychczasowych zasadach realizacji zamówień przewidzianych w Regulaminie.


ARTYKUŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa, w tym szczególności ustaw wymienionych w pkt. 8.5 Regulaminu, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Kupującymi i Sprzedającym na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.
10.2. Sprzedający ani SANTANDER nie ponoszą odpowiedzialności za wahania kursu Towarów na rynku i wartość zakupionych Towarów w czasie.
10.3. Sprzedający zachęca i umożliwia wszystkim Kupującym zapoznanie się z fachowymi informacjami poglądowymi dotyczącymi Towarów umieszczanymi na Portalu.

Ostatnia aktualizacja Regulaminu miała miejsce 02 stycznia 2020.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką cookies.     Nie pokazuj więcej tego powiadomienia